Informacje o ochronie danych osobowych dla wnioskodawców

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszą firmą i ubiegasz się lub ubiegałeś się o pracę w naszej firmie. Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z wnioskiem.

Kto jest za to odpowiedzialny?

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR):

IndMont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Na Barciach 6
31-423 Kraków
Polska

Telefon: +48 12 6425305
Telefax:  +48 12 6425307
E-Mail:  info@indmont.com

Inspektor ochrony danych

IndMont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Na Barciach 6
31-423 Kraków
Polska

Telefon: +48 12 6425305
Telefax:  +48 12 6425307
E-Mail:  info@indmont.com

Proszę to sprawdzić. Jeśli inspektor ochrony danych jest powoływany wewnętrznie, należy go wymienić. Adres e-mail może otrzymać wyłącznie zespół ds. ochrony danych. W tym przypadku tak nie jest.

Które z Twoich danych są przez nas przetwarzane? I w jakim celu?

Przetwarzamy dane przesłane przez Ciebie w związku z Twoją aplikacją, aby sprawdzić, czy nadajesz się na dane stanowisko (lub inne otwarte stanowiska w naszych firmach, jeśli dotyczy) oraz aby przeprowadzić proces aplikacji. Za Twoją zgodą zachowamy Twoje zgłoszenie w naszej puli kandydatów, aby w razie potrzeby móc się z Tobą skontaktować w późniejszym terminie w celu obsadzenia innego stanowiska.

Dane pozyskujemy z następujących źródeł

Przetwarzamy dane przesłane przez Ciebie w związku z Twoją aplikacją, aby ocenić Twoje predyspozycje na dane stanowisko (lub inne otwarte stanowiska w naszych firmach, jeśli dotyczy) oraz przeprowadzić proces aplikacji. Zgłoszenie można wysłać do nas na różne sposoby: pocztą elektroniczną na adres kadry@indmont.com, telefonicznie +48 726 605 300 / +48 601 820 071 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej indmont.eu. Niezależnie od tego, w jaki sposób prześlesz nam swoje zgłoszenie, zawsze będziemy przetwarzać Twoje dane w ten sam sposób.

Na jakiej podstawie prawnej jest to oparte?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej procedury aplikacyjnej jest przede wszystkim § 26 BDSG. Zgodnie z tą zasadą dopuszczalne jest przetwarzanie danych wymaganych w związku z decyzją o nawiązaniu stosunku pracy.

Jeżeli po zakończeniu procesu składania wniosku dane będą potrzebne do celów postępowania sądowego, przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie wymogów art. 6 DSGVO, w szczególności w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) Uabs. 1 lit. f DSGVO. Nasz interes polega wówczas na dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Dane kandydatów przechowujemy w naszej bazie kandydatów wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO.

Jak długo dane będą przechowywane?

W przypadku odrzucenia kandydatury dane kandydatów zostaną usunięte po 6 miesiącach.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na dalsze przechowywanie Twoich danych osobowych, przekażemy je do naszej bazy kandydatów. W takim przypadku dane zostaną usunięte po dwóch latach.

Jeśli w trakcie procesu aplikacji zostanie Ci przyznane stanowisko, Twoje dane aplikacyjne zostaną przeniesione do naszego systemu informacji kadrowej lub do Twoich akt osobowych.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na umieszczenie go w naszej bazie kandydatów, zostanie ona nieodwracalnie usunięta najpóźniej po dwóch latach.

Kto ma dostęp do moich danych?

Dane zgłoszeniowe będą przetwarzane przez nasz dział kadr. Odpowiednie podania są przekazywane kierownikom działów na odpowiednie wolne stanowiska. Następnie koordynuje się dalszą procedurę. Zasadniczo dostęp do Twoich danych mają tylko te osoby w firmie, które potrzebują ich do prawidłowego przebiegu procedury składania wniosków.

Przy wyborze kandydatów korzystamy z pomocy agencji pośrednictwa pracy. Z dostawcą tym zawarliśmy tzw. umowę o przetwarzanie zamówień, która gwarantuje, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób dozwolony. Twoje dane będą tam przetwarzane wyłącznie w celu złożenia wniosku do IndMont i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

W procesie składania wniosków korzystamy z usług wyspecjalizowanego dostawcy oprogramowania. Dostawca ten działa dla nas jako dostawca usług i może również otrzymać wiedzę o danych osobowych użytkownika w związku z konserwacją i opieką nad systemami. Z dostawcą tym zawarliśmy tzw. umowę o przetwarzaniu zleceń, która gwarantuje, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób dozwolony.

Jak mogę znaleźć się w puli kandydatów?

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, masz możliwość znalezienia się w naszej puli kandydatów. W przypadku uwzględnienia kandydata wszystkie dokumenty i informacje zawarte w zgłoszeniu zostaną przekazane do puli kandydatów, aby można było się z nim skontaktować w przypadku pojawienia się odpowiednich ofert pracy.

Włączenie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO). Osoby, które dokonały zgłoszenia online, korzystając z naszego formularza zgłoszeniowego, zostaną poproszone o wyrażenie zgody podczas przesyłania zgłoszenia. W przeciwnym razie, jeśli użytkownik jest zainteresowany, poprosimy go o zgodę, wysyłając e-mail lub list, na który może odpowiedzieć w sposób nieformalny.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwracalnie usunięte, o ile nie ma prawnych powodów do ich zachowania. Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwracalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.

Gdzie są przetwarzane dane?

Dane są przetwarzane wyłącznie w centrach danych na terenie UE.

Jakie prawa mi przysługują?

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

  • Informacje zgodnie z art. 15 DSGVO na temat przechowywanych danych o użytkowniku w formie zrozumiałych informacji o szczegółach przetwarzania oraz kopii danych;
  • Korekta przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych danych zgodnie z art. 16 DSGVO;
  • Usunięcie przechowywanych przez nas danych zgodnie z art. 17 DSGVO, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
  • Ograniczenie przetwarzania danych zgodnie z art. 18 DSGVO, o ile kwestionuje się prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, nie potrzebujemy już tych danych, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu, ponieważ są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 DSGVO.
  • Przenoszalność danych zgodnie z art. 20 DSGVO, o ile przekazali nam Państwo dane osobowe w ramach zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO i zostały one przez nas przetworzone w sposób zautomatyzowany. Dane otrzymają Państwo w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekażemy je bezpośrednio innej odpowiedzialnej stronie, o ile jest to technicznie możliwe.
  • Sprzeciw zgodnie z art. 21 DSGVO wobec przetwarzania danych osobowych, o ile odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e, f DSGVO i istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. Prawo do sprzeciwu nie przysługuje, jeżeli można wykazać nadrzędne, ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania danych lub jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli prawo do sprzeciwu nie przysługuje w odniesieniu do poszczególnych operacji przetwarzania danych, jest to zaznaczone.
  • Odwołanie zgody zgodnie z art. 7 (3) DSGVO ze skutkiem na przyszłość.
  • Złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza DSGVO. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Zmiana niniejszej informacji o ochronie danych

W przypadku zmian w procesie składania wniosków lub innych okoliczności, które tego wymagają, aktualizujemy niniejszą