RODO

  • Indmont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie (31-423), ul. Na Barciach 6 (dalej: Spółka) jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, aplikujących, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności Spółki.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, a także w celu realizacji zawartych umów. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych z partnerami.
  • Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą lub na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z podmiotami przetwarzającymi.
  • Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
  • Każda osoba, której dane Spółka przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę nie podlegają profilowaniu.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.